502,053 (kuma dhibba shanii fi kuma lamaa fi shantamii sadi) Mana Murtii Ol’aanaa shariyaa fi Aanaa qar. It has a list of all names in Oromia with definition. Kunis marga ykn coqorsa sirna ayyaaneffannaa tokkoof ykn araaraaf yoo deemamu harkatti qabatamus ni ibsa. Odeeffannoo dabalataatiif buukleetiiBarreeffama Dubbii Waaqayyoo Qayyabachuuf Gargaarujedhamu kutaa tokkoffaa ilaalaa. Filannoon biyyoolessaa woggaa dhufu baatii Caamsaa keessa geggeeffamuuf deema. si jibeen si jaallee yoom ta’e,si jibbeen si hin jaalladhuudha . Caasaa hawaasa Oromoo bara ammaa keessattis qeerroo jechuun akka naannoo naannootti hiika adda addaa yoo qabaate hin beeku malee hangan beekutti nama hin fuudhin jiru ykn gaa’ila hin dhaabin jiru jechuu dha. Saattoo= Maqaa tulluu,maqaa gaaraa. 1. dubbii dhugaa baruuf ☝Ibaadaan hiika lama jalatti guduunfamu danda’a: 1ffaa- At-Ta’abbud (gabbaruu) -kana jechuun jaalala daangaa ol’aanaa irra gahee fi of gadi xiqqeessu daangaa ol’aanaa irra gaheedha. Allah – maqaa Rabbiti. Oduu himamu ykn karaa marsariitii tamsa’u keessattis akkasumatti barreessina. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Maatiin immoo maqaa hunda maqaa ta’eef jecha cal jedhee namatti hin moggaasu. II. isaanis warra maqaa isaatti amananii dha. tajaajilu" jechuun hiika Labsii Abbaa (rh) hMP,g. Haalli moggaas a maqaa kunis aadaa fi safuu ummataa fi seeraa NDQKLQIDDOOHVVLQHWD·XX qaba. Jechi “Kiristaana” jedhu Kakuu Haaraa keessatti si’a 3 itti gargaaramameera (Hojii Ergamootaa 11:26; 26:28; 1 Pheexroos 4:16). Oromo Liberation Front-OLF/ABO Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname. Feesbuukiin argannoo addadha jedhame meeshaa namoonni sammuudhaan yaaduu qofaan barreessuu dandeessisu/kan sammuu namaa dubbisee barreessu qopheessuuf karoora akka qabu beeksiseera. Si dha’u maqaa kee wallaallaan fajaji. Tuesday Morning April 11, 2017/ 03 – 08 – 2009. Itti aansees Mishinarii Wangeelaa Iswiidin Swedish Evangelical Mission biratti Wangeela barachuuf carraa argatee iddoo Imkulluu jedhamutti wangeelas barate. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Yeroo heddu maqaa kan moggaasu maatiidha. Sabaa fi sab-lammootni biyya kanaas wanti isaan dursa kennaafii turan birmadummaa biyya … Waan Oromoon dubbatama afaaniin keessasaa ibsachaa tureefi jiru keessaan hiika dhokatoo barbaaduu dha xiyyeeffannaankoo. Qabsoo karaa nagaa jechuun osoo wal-ajeesuun hin barbaachisiin, osoo akeeka qabsoo ummata Oromoorraa wal-hin maqsiin, osoo wal-hin sakaalinii fi gaaga’ama hawaas-dinagdee hin qaqqabsiisiin, qaamni jijjiirama hawaasaatiif yaada jijjiiramaa dhiyeessuu danda’e mo’achuu 2. Walaloo kana irra deddeebinee yoo dubbifne dhumarratti jecha hiika lama qabu arganna. Seenaa argannoo koo akka hubattan isinan gaafadha. By Ameyu Etana. ” Yaadni kunis kan ibsu, Muudni waan xiqqaa sirna ayyaanaan walqabatu akka ta’ee dha. 'Quite' 'hanga tokko' kan jedhu, isa 'pretty' jedhu wajjin hiika walfakkaata qabanis dhageenye turre. S. Mar 06, 2019 · Qeerroo Bilisummaa Oromoo Bitootessa 6,2019 Waggoottan 150 oliif erga cunqursaa halagaa jala gallee as, Oromoo lafa isaarraa dhiibuun saamanii gadadoof kaadhimaa turuun sirnoota darbaniif sirna ammaa beekamaadha. 16 Jul 2018 “Maqaa gaariin urgooftuu gati-qabeessa caalaa namatti tola. Jun 24, 2014 · Tokkummaa jechuun maal jechudha? Waxabajjii 24, 2014 | Dhugasa Ibsa Irraa Waa’een tokkumma yeroo baay’e ni dubbatama, garu hojiitti hin hiikamu maaliif? Sababiwwan gurguddoo akka kanaa gadiitti kaasuuf ni yaala:- 1. Keys to Success in Your New Home: VO: Nagaa, Bareedina fi Fayyaa. Beeytee yaa ergamaa Rabbii, waan Rabbiin khee isaanirra dalage, warra Arbaan Ka’abaa diiguuf ka’e. Waa’ee maqaa Waaqayyoofi hiika maqaansaa qabu, akkasumas waaqeffannaa keenya keessatti maqaasaatiin gargaaramuun keenya barbaachisaa kan ta’e maaliif akka ta’e yaada dabalataa argachuuf, birooshuura Maqaa Waaqayyo Isa Bara Baraaf Jiraatu jedhamuufi Dhugaa Baatota Yihowaatiin qophaa’e ilaali. Hundi keenya hiika jireenyaa ilaalchisee gaaffii keenya isa gadi fagoof deebii barbaanna, bantuu balbala jireenya eebbifamee kan ittiin warra kaan eebbifnu bira ga’uufis ni dhamaana. Sep 30, 2017 · Hiika Jechootaa. Nuti iddoo adda addaatii dhufne, nuti garuu wal qixa. Beeksisa Hojii Mana Murtii Waliigala Oromiyaa Waltajjiin maqaa haarayoomsa qaamolee haqaa fi nageenyaan waggaa kana keessa taasifamee kuniis qabiyyee hirmaattotaatiin kan duraanirraa adda tahuus kayyoon isaa kaniin tokkuma. Hiika kan qabu garaagarummaan jechootaa yeroo argamutti hiika Ingliffaa heedduu agarsiisuuf yaaleera (NASB, NKJV, NRSV, TEV, NJB) lamaan isaanii irraa, “jechaa jechaatti” fi hiika “baay’ee kan walgitu” ( Gordon Fee & Douglas Stuart, How to Read the Bible For All Its Worth, fuula. VO: Mana keessan haaraatti ji. BBC: Afaan Oromootti ‘BBC’ jenna. Hubachisa! Hordooftoota blog 'Waaqayyoo fi Dubbii Qulqullootaa Isaa" tiif Gaaffilee gaafachaa jirtani fi kan qabdan gaafachuu keessan akkanumatti itti fufaa. Eeyyee, maqaan Waaqayyoo saba isaatiif hiika guddaa qaba. e Proclamation No. Ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine; ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. 40:05. Garuu utuma akkas goonuu baduun ni danda'ama. u «h'PE» «aqmnc. Waa’ee maqaa dooktorummaa argachuuf utuu hintaane, waan dhokatee jiru ifa gochuu danda’uutu nama boonsa. Gaaffii 6. Miti . Kun immoo, guddina Afaan Oromootiif gahe guddaa qaba jedheen amana. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal’ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. waraabessaa daggalaa maaltu ofitti sooraa atoo waraabessa . Mallattoo Oromiyaa kan siif malu Odaa. Maatii Afaanota Afroo Eeshiyaawaa keessaa kan beektu maqaa dhahi. Rabbiin ala namni ykn wanti biraa maqaa kanaan waamamu hin danda’u. Kitaaba Afaan Oromoo. Yeroo qube dubbachiiftun tokko lama taate walitti dhaantee katabamtu, dubbachiiftun suni dheertu taati. Garuu, filannoon dhufaaru kuni Finfinnee, handhuura Oromoo, dachii goonni - Maqaa Gooftaa Yasuusii fi amantii isa irratti qabnu qabeenyatti lakkaa'uun haala rakkisaa nu mudatu baay'ee keessatti nu dhaaba. Maqaan viidiyoo “Alfurqaan” jedhamu hiika “qajeelfama” jedhu ka qabu oggaa ta’u maqaa Qur’aanaa isa biraa dha. Yeroo ammaa kanatti, oromoon maqaa hiika cimaa qabuufi miidhagaa ta’e ijoolleesaaf baasaa jira. Mar 28, 2017 · Hiika Maqoota Rabbii 99n Afaan Oromotin Ustaz Nasir Hamza Jaazza Kumullaahkeeyraan Ustaaz Ali Aman. Kitaabni adda addaa namootarraa argaman yoo ta’uu kitaabni qulqulluun Waaqayyoo irrayi. Kanaafuu waggaa dheeraa nafudhatus gargaarsa Waaqayyoon galma nan gaha. Sirni gadaa heera saba Oromoo guutuu kan siyaasaa, dinagdee fi hawaassummaan sabichaa ittin Xinjechi dameewwan xinqooqa gooree (‘micro linguistics’) keessaa tokko ta’ee, saayinsii caasaa jechootaa qo’atuudha. ayyaantuu. Warroonni Saayinsiin guddannee jirra jedhan, dachiifii samiin tun uumaa hin qabdu jedhanii amanan. Kanaa achi maqaan bakki daldalichi itti geggeefamee bira jira taanan qubee guddaa dhaan barraawa (Fkn: Gurgurtaan meeshaa Hiika. Sirni Gadaa Jildii 1ffaa Asmaroomiin waabeffatee akka ibsetti, “Gadaan Sirna waan mara of keessatti qabuufi jireenya Oromoo kallattii maraan sakatta’udha,” jedha. Yoo maqaa tarree keessaa cuqaaste,wabiin galmee keessaa akka goodayya cuqukiisaatti mul'ifama. hypocrite. Nov 27, 2019 · Dhimmaa fi haala guutuu namaa kan beeku Rabbii olta’aa tokkichadha. Har’a dhaabbattooti mootummaa kan waraanaa, siivil seervisii, mana murtii, fi dhaabbata maallaqaa dabalatee walbummaadhaan uummata biyyattii tajaajilaa hin jirani. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. Gaaddisa yoon jedhe kan biros ni ta’u. Kun 3. Kan mallattoo ta’ee maqaa dha’u hunduu. 14 Sagalichis nama foonii ta’ee, nu gidduus buufate. Garuu namoonni hubannoo garagaraa waan qabaniif namoonni gariin haala tokkoon hubachuu yoo dadhaban haala biraatin carraan itti hubatan guddaadha. Mukis muka caalaam gaafan taa’ee yaadu. 11. k» or. Akkasumas wantoonni dachii tanaan ala jiranis maqaa fi amala mataa isaanii qabu. E=enyummaa keenya barre tokko taane loonaa. GILGAALA FAKKII DURAA DUUBA QUBEE SIRREESSI UMURII 3-6 Oct 17, 2014 · Yeroo amma kanatti, Oromoon maqaa hiika cimaa qabu, maqaa yaadachuuf salphaa ta’e, maqaa gurraa namaatti tolu fi maqaa miidhagaa ta’e ijoolleesaaf baasaa jira. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Innis akka armaan gaditti ibsama. Biyyi Itiyoophiyaa kun akkuma irra deddeebi’amee dubbatamu biyya sabaa fi sab-lammoota hedduu of keessatti hammattee tokkummaadhaa fi jaalalaan jiraachiftuu dha. 28-44) irraa ilaaluun ni danda’ama. Maqaa nannoo wabii hiikuu barbadduu galchi. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Hizqeel Gabbisaa namni jedhamu yeroo ammaa kanatti biyya Ameerikaa keessaa Yuunivarsiitii dhuunfaa tokko keessa namni barsiisu yeroo hedduu karaa miidiyaa adda addaa as bahuun waa’ee keenyarraa akka dubbachaa ture namuu ni beeka. 2. Jul 25, 2018 · 6) Ambo: Biyya Austria keessatti maqaa gosa Lotorii keessaa tokko dha. hedduminaan, baay’inaan 2. Oromoo irraa dhalatee namni hiikkaa safuu fi maalummaa safuu wallaale jira jedhee hin yaadu. Kanaaf yeroo ammaa maqaawwan ba'aa jiran kan hiika hin qabnee fi falaasama moggaasa maqaa Oromoo ganamaatiin kan wal hin argineedha jedhu Dr. Nov 28, 2018 · Maalummaa Muudaa ilaalchisuun hayyoonni gara garaa hiika mataasaanii kaa’anii jiru . ” Maqaan akkuma namummaa (bifa fi qaama) ifii, jireenya namaa keessatti bakka ol’aanaa sababa qabuuf, abbaa fi haati maquma taheef jech dhal ifiif hin baasan. nama siin jechuudhaaf waan baay’een daangaa namtti ta’a keessaa muraasonni isaanii , ** ati otoo nama taatee kan sanyii kee bira dhaabattee barbaaddu immoo ofii dhum kee galaafachiiftee galaafattu egaa ati 1. Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. Safuun egaa bakka fi yeroo kamitiyyuu kan Daangaa Uumaa keessatti dhala namaa eeguudha. B. Onesmoos Nasib (1856 - Waxabajjii 21, 1931) dhalataa Oromoo Kiristaanummaa Luteraanii fudhatee fi yeroo jalqabatiif Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiike. (111. Maq-ibsaafi maqaa fayyadamuudhaan akkamittin waa’ee dandeettiiwwankootii dubbadhaa? Dandeettiiwwan keenya ibsuuf yeroo mara maq-ibsoota ‘good’ fi ‘bad’ fayyadamna. 2. Sirna dimookiraasii hayyoota Oromootiin uumameedha. 13 Isaan kun Waaqayyottii dhalatan malee, dhiigattii yookiis fedha fooniittii yookiis fedha dhiiraattii hin dhalanne. Maqaa/Aankii nama Rakkoowwan ykn Iyyannoowwan itti qajeelfamanii: _____ Kaayyoowwan odeeffannootiif qofaa fi barreeffama Seera Mirgoota Kunuunsa mana keessaa keessatti hin barbaachisu: Seerawwan MN, kutaa 144A. warra 3. M=malummaa keenya barra ormaaf of ibsiinaa. 1. . ec. Maqaa Walittiqabamaa Maqaa walittiqabamaa kan jedhamu maqaa walgayii namaa fi walgayii waan biraa bakke tokkotti laalamuu dha. C mt. 2ffaa – Al-Muta’abbad bihi (wanta ittiin gabbaran) -kuni maqaa hojii ibaadaati. edu is a platform for academics to share research papers. Wanti hin jirre ammoo Abadan maqaa hin qabu. Maxxantuun “bi”dha jechi immoo “ism”-hiikni isaa “maqaa” jechuudha. Kaabas taanu kibbaanis nuti martuu tokkumaa. Danbii: Jechuun Seeara ittiin bulmaata meseensota waldaa ti. Caalaa Haaraa Caalaa Haaraa Federaaliizimii keenyaa fi Ilaalcha Masaafintummaa… Hiikaa Margaatiin 05-15-18. – Kan kana irraa hafan hunduu qube xixiqqaadhaan barreeffamu. Hiika tokkummaa sirritti beeku dhabuu 2. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee qajeelfama kana keessatti: 1) "Barsiisaa" jechuun barsiisaa barnoota idileen duraa irraa hanga qophaa'inaatti naannichaa keessatti mootummaadhaan manneen barnootaa mootummaa dhaabbiidhaan qaxaramee barsiisu yoo ta'u; dura bu'aa, itti aanaa dura bu'aa, Posts about Oromia Media Network written by mohiboni. Jibriil Nabiyyii maqaa isaaniitiin kan waame eenyummaa ofii dhoksuuf ta’uutu mala yookiin immoo ajajni Qur’aanaa Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. 3. Kristuus hiika maqaa isaa bakka dhufee irraa kan argate Pantoos Pilaatoos irraa haala olaanaan yeroo Tiberiyes mo'eetti adabni guddaan harka mindeefamaa tokkootti kan dhiphate, Paantoos Pilaatoosi fi baay'ee gowoomsaa waaqefannaa bu'a maleessa kan akka kanaa yeroo sanatti mirkaneessee irra deebiin Yihudaadhaan cabsanii dhufan, kan jalqabaa ka Apr 19, 2013 · Namootni akkanaa kun, hiika Sabboonummaa Oromoo gara maleetti hubatan moo waanuma akkas jedhamuuf isa kana akka muuziqaa godhanii weellisuu? Kan baay’ee nama dinqu ammoo, namootni fakkeessitootni kun, warra Sabboontota ta’anii fi ijoollee isaaniitiif maqaa Oromoo baasan, kan ijoollee isaaniis Afaan Oromoo barsiisan qeequu isaanii ti. Maqaa Maatii/Guddiftuu Guyyaa _____ Mallattoo Maatii/Guddiftuu Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb’ee Ilaalme 2008 Jan 15, 2019 · Erga Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti waamanii, Tiim Lammaan sochii hawaasaas deggeraa karaa ittiin aangoo of harka turfatan irratti hojjechaa jiru. please leave additional comments . Seerluga Guyyaa kana duuka bu’oonni lamaan Qulqulluu Pheexiroosi fi Qulqulluu Phaawuloos guyyaa itti wareegaman kan itti yaadatamu dha. Jechoota kunneen, jechoota 'good' fi 'bad' akkasumas 'well' fi 'badly' fuuldura galchuun fayyadamuu dandeenya. HUBACHIISA WARRAAF KENNAME:Mucaan keessan hiika Maqaa Waaqayyoo akka beekuu fi maqaan isaa ija jabina kan nuu kennu maaliif akka taeakka hubatu gargaaraa. Wanti ajaa’ibaa … 1. ayunc «oc. Suubboo jechuun nama fuudhe jechuu dha. Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa’ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. “Foolii gaarii mannaa, maqaa gaarii wayya jedhe arjaan” akkuma jedhan Maqaan hunduu hiikaa fi waan ibsu qaba. Afaan Oromo kessatti sagaloota dheeressu fi gabaabsuf qube dubbachiftutti fayyadamna. Hayyuun afaanii Katambaa jedhamu dhimma kanarratti akkana jedha: “Morphology is the study of the internal structure of words or simply a term for that branch of linguistics which is concerned with the form of words in different uses and constitutions”. fl. o. Garaagarummaan waltajjiin haramooysaa kun gama qabiyyee hirmaattotaatiin qabu waltajjii kanarratti namootaa muraasa qaamolee haqaa fi nangeenyaan filaman yommu tahu waltajjii kanaan duraa irraatti abbootiin seeraa fi Dec 04, 2016 · Gaafa fuudhan irraa eegalee maqaa Qeerroo jedhu irraa suubbootti jijjiirama. Odaan muka miti sanyiisaatu muka. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. » . Sam So we can't say 'a', like with 'a pepper' or 'an onion', and when you pronounce 'some' you usually say it very quickly. Ijoollee keenyaaf afaan keenya miidhagaa ta’een maqaa haa baasnu. kora Oromootaa Teessoo sirna gadaa. Yoo hangiiwwan man'ee baay'ee maqaa nannoo wal fakkaata qabaatan, goodayyaawwan halluu adda addaa qabaniin agarsiifama. (AI jechuun saayiinsiifii injineeringii maashinoota intelejeent taahan itti hojeechuti jedheera). Har’as ta’ee boriyyuu ani ittumaanaan mormaa. Eyyee . Gaheen koo haasaa har'a mana murtiitti taasifame hunda amma danda'emetti hiika sirriitti hiikudha. Kana jechuun gadaan hiika hedduu qaba jechuudha. Namatti tolti haasaan ijoollummaa Kan nuyi deemnuuf kun dulluma. Shunee= Guyyaa rakkoo,guyyaa ciinqii Soomayaa= Dimshaasha,waliigala Suukii= Aannan reefu raasanii hafuura baafate mallattoo dhadhaan shifii keessatti mul’atu Waantaa= Muka geengoo,baaxii mana citaa walti qabu,bantii. Jarri akkasii maqaa namaa ilaalanii walgayii dhaquu ykn hafuu. Lubbuu baay’eetu itti dhabame, dhiigatu itti dhangala’e, lafee lammilee isheetu itti cabe akkasumas qaama hedduutu itti hir’atee as ga’e. Proclamation No. kan ati gochaa turte saba keenya cufaa ,awwaaltee gurgurtee reebdee kaan hiisiftee ,ukkaamsitee dhoksitee Kanaaf yeroo ammaa maqaawwan ba'aa jiran kan hiika hin qabnee fi falaasama moggaasa maqaa Oromoo ganamaatiin kan wal hin argineedha jedhu Dr. Seensa. maqaa saba kootiin saba koo gurgurtee garaa kee guuttachuuf kan ati malattee si’iif hin milkaa’uu hojiin kee fashalte. Akkasumas hiikoo gara warra waa beeku bira deemanii namaaf himamu tokkoof kaffaluu (galchuu) ta’uu danda’a. I=ilmaan abbaa tokko ta’u isaanif beeksiifnaa. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee labsii kana keessatti; l) "Hiriira Nagaa' jeehuun sir- naa fi haala ifa ta'een Uum— h'P'Æ 'Inc (FIT. k)Magaalicha keessaa sagantaa misooma manatiin mana jireenyaa kan hin argannee fi kan Itiyoophiyaan jette jettee dhaan hin geggeeffamtu! Hiikaa Margaa tiin Biyya Itiyoophiyaa kana akkaataa isheen itti as geesse seenaan waan baay’ee dubbata. 751 QAAMOTA KUNUUNSA DHUKKUBA UMURII MARAA KENNANHUNDAAN HOJII IRRA KAN OOLU Qaamota Kutaalee 1. Hinbaannu maqaa ormaa ba’aafi gindillaasaa Afaan Oromo kessatti kan qube gurguddaadhaan bareefamu: – jalqabni sagalee: maqaa namaa, maqaa ummattaa, maqaa biyyaa, maqaa lafaa, maqaa baatii, maqaa guyyaa fi akkasumas – Jalqabni dhaabii dubbii -> kan tuqa (. Hinbaannu waaroo halagaa isa barri itti darbe. Maatiin isaa yeroo ijoollumma isaa maqaa Hiika jedhamu baasaniif; boodarra erga Kiristaana ta’ee maqaa Onesmoos jedhu Macaafa Qulqullurraa baafate. Nan hiika maqaa isaa Duubaa keessa isaa. Abiyyi biraa dhagaa’amaa jira. Godaantota Itiyophiyaa dabalatee viidiyoo qalmaa waraabuun ka dabarsuu gareen miidiyaa IS kanuma dha. Abbaan kitaaba Qulqulluu Waaqayyoo dha yemmuu jennuu , ofii isaatiin barreesee samii dhaa kenne osoo hin taanee qulqulloota yeroo adda addaa ka’an irra bulee yeroo adda addaa kan barreeffamee yookan itti himamee kan barreeffame dha. Fkf. 3) “Hojii daldalaa” jechuun: a)Walitti fufiinsaan yookiin yeroo gabaabaaf hojii industi-rii, daldala, ogummaa yookiin ijaaraman. Akkam nagaadhaa? Maqaan koo [maqaa turjumaanaa] fi ani turjumaana Afaan Oromo kanan ta’e guyya har'aa mana murtii waliin akka walii galtuuf sin gargaara. Faranjii, Oromoo, Guraagee, Loon, Habaaboo, Mana fi k. Bismi – kuni jecha fi maxxantu irraa ijaarrame. Barumsa Sadarkaa Maqaa Rabbii 99 - Duration: 40:05. Anii fi namoonni isaan kaan hedduun furtuu arganneerra. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006 Sadarkaa Mana Murtii ol’aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. Posts about wal beekna written by jirraamaalii. Jechoota armaan gadii osoo gara caqasuu hin seenin dura hiika isaanii tilmaamaa. Hiika Sirrii / kallattii: jechi tokko uumaadhaan hiika isaa kan beekkame kan namni hunduu itti waliigale moggaasa ganamaa jechuudha. ^ KEY. 80 ( kuma dhibba tokkoo fi kuma torbaatamii saddeet fi dhibba saddeet fi jaatamii torbaa fi beessee 80/100) yoo ta’u sadarkaa Manneen Murtii Aanaalee immoo qar. Waantin ani Jan 20, 2018 · Seenaa Gabaabduu fi Cuunfaa Achii-As-Dhufa (Chronology) Qeerroo Bilisummaa Oromoo Bara 1992 Wayyaaneen Chaartera Mootummaa Cehumsaa keessaa ABO dhiibbatee baase Bara 1997 ammas Wayyaanee humna waraanaa qabuu fi gargaarsa waahillan isaatiin humna WBO irra guddeessa Oromiyaa keessaa dhiibee biyya ollaa Somaaliyaatti baase. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Maqaa muka hundaaf hunduu hiika kenna. Gadaa Tuulamaa kana hundee irraa balleessuuf moototiin Habashaa kanneen akka Saahila Sillaasee, Minilikfi Hayila Sillaasee waraana hedduu itti bobbaasanii ardaalee jilaa isaatis dhaabbata adda addaafi Bataskaana irratti ijaarudhaan mallattoo eenyummaa Oromoo, lafa maqaa Oromootin waamamanis ta’ee maqaa namaatis jijjiirudhaan aangoo isaanitti An karaakoo jedheera hinbaadhu maqaa Ormaa. Muhammad Xiyyoo hiika hadiisa kanaa Riyaada keessatti hike jalatti ni jedhe: Mu’iminoonni bifa ofii isaaniitii wal waamaniin Nabiyyicha akka hin waamne Rabbiin Qur’aana keessatti dhorgeera. Qulqulluoonni kuni lamaan kitaaba qulqulluu irratti baldhinaan seenan isaanii fi hojiin isaanii ni beekama, kitaabotni akka ergaatti barreessanis baay’e dha. gufuu Barannoo 1: Dhaggeeffachuufi Dubbachuu AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika inni itti kenne fudhadhe jechuudha. Asitti 'some' fayyadamna sababiinsaa 'cheese' maqaa hinlakkaawamneedha. Akka hiika mootummaa feederaalaattti baratichi/baratittiin adiidhaa? Hiikni feederaalaa namoota maddi isaanii qomoo Saba Awuurooppaa, Giddu-gala Ba’aa, yookin Afirikaa Kaabaa kami iyyuu ni dabalata. 'Xiiqiituu aadaa Oromoo fakkiin akkan mul Beeteliheem ishii duriif hiika maqaa Birtukaan amma Harmeen Burtukaan manguddoon ganna 78 Aadde Almaaz G/Igzaabeer intala isaanii takkitti erga ijaan arganii waggaan shan darbeera. Gadaan sirni ittin bulmaataa Oromooti Gadaan maqaa waliigalaa kan ittin bulmaataa dimookiraatawaa taheedha. Maqaa, Asxaa fi Teessoo Waldaa Ho jii Gamtaa 1) Waldaan Hojii Gamtaa kamiiyyuu maqaa ittiin waamamu ni qabaata. A-Hiika Al-Haadi Hiika ibaadaa (gabbaruu, gabbarrii) irra deddeebi’uun bakka adda addaatti ilaalle jirra. Maqaa. Shiftaan hidhame, miidhame jechuun hiika hinqabu…kan karaa biraan dhufuuf Qawweedhaan deebii laanna” Yaadni jedhu Muummicha Ministeeraa Xoophiyaa Dr. Fakkeenyaaf, barreessitoonni akka Cheeruulii, Braakhaambarfi barreessitoonni Itoophiyaa hedduun ‘Faxagaar’ jechuun kan ibsan yoo ta’u maqaan kun afaan kamiinu akka hiika hinqabaane godheera. Eenyummaa boonsaa qabna gaabbineerra kan darbe. j)Armaan dura maqaa isatiinis ta`e maqaa hadhaa mana yookiin abbaa manaa isaatiin maaalichakeessaa mana jireenyaa ykn lafa mana jireenyaa kan hin qabne yookiin qabaatee qaama sadaffaatti kan hin dabarsine. Filannoo ifaa fi walaba ta’e geggeessinaan Finfinneen gara Baaldaraas/ABN deemuuf; sanuu kan yoom akka deebitu hin beekamne. Waadaa gale kan raawwatu taʼuusaa, amalawwansaa, kaayyoosaafi tajaajiltootasaa akkamitti akka qabe, akkasumas hojiiwwansaa Macaafa Qulqulluu keessatti ibsaman beekuu kan dabalatudha. uummichi Ministeeraa Doktor Abiy Ahmed fi Pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa biyyicha bubbeedhaan fudhatani, garuu hojmaneetu isaan eeggata: uummati Oromoo gaaffilee bara 2014 irraa kaasanii gaafachaa turaniif deebii barbaadu. 751 Qaamota Kutaalee 2. Yeroo gadda du’aa jajjabeessuuf haala danbii ittiin bulmaata waldaa irratti caqasameen deeggarsa qarshii gochuu yammuu ta’u kunis haati, abbaan, haatimanaa, abbaan manaa yookiin ijoolleen du’aan yoo boqatan jechuu dha. SECTION 1: OROMO : Safe, Smart and Healthy. Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo’tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. Maatii ABO guddaa ture sana otoo walitti hin deebisiin maqaa “araaramne” jedhuun waan jiraachaa hin jirre walitti kabaabsuuf yaaluun yeroo bittannaan ala, ykn qalbii ummataa hawwachuuf yaaluun ala, hiika biraa tokkollee hin qabaatu. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats Asitti 'some' fayyadamna sababiinsaa 'cheese' maqaa hinlakkaawamneedha. org tti baga nagaan dhuftan! Kanaafuu, garaagarummaan jalqaba wayita sirreefamu, isa sirreefame bakka buusu dhiisuu keenyaani. tilmaaman gochuun hiika isaanii barreessuufiin barbaachisaadha. Fakkeenyaaf, gilgaala 4’B’ jalatti hiikni jechootaa: 1. nama siin jechuudhaaf waan baay’een daangaa namtti ta’a keessaa muraasonni isaanii , ** ati otoo nama taatee kan sanyii kee bira dhaabattee barbaaddu immoo ofii dhum kee galaafachiiftee galaafattu egaa ati maqaa saba kootiin saba koo gurgurtee garaa kee guuttachuuf kan ati malattee si’iif hin milkaa’uu hojiin kee fashalte. 7184 (kuma torbaa fi Jireenya hawwaasa Oromoo guyyaa guyyaa keessatti hiika addaa kan qabuufi raawwiin jireenyaa martinuu qajeelfama Sirna Gadaa jalatti kan raawwatudha. Kana jechuun namoota maqaa nama tokko tokko ilalanii jaarmiyaa wayii deggaran ykn ammoo maqaa nama garii ilaalanii jibban ni jiru. Tafarii Mokonnin-yuuniversitii Finfinnee irraa kan eebbifame garuu hojii dhabee kan jiru; 2. Xallaashii= Sangaa ennaa ayidaa irra naanna’an kan karaa qabsiisu. Dec 30, 2016 · Mammaaksota hubachuu fi hiikuun 1. Waan Oromoon dubbatama afaaniin keessasaa ibsachaa tureefi jiru keessaan hiika dhokatoo barbaaduu dha xiyyeeffannaankoo. reenyi keessan milkaa’inaa akka ta’uuf Sep 05, 2016 · Yeroo adda addaatti Ibsa Ejjennoo fi Gadda hidhaa fi du’aa baasuurra darbuun yommuu isaan waan hiikaa fi hundee qabu dubbatan argaa hin jirru. Maqaawwan Oromoo. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant Oct 17, 2014 · Yeroo amma kanatti, Oromoon maqaa hiika cimaa qabu, maqaa yaadachuuf salphaa ta’e, maqaa gurraa namaatti tolu fi maqaa miidhagaa ta’e ijoolleesaaf baasaa jira. 2}Rakkoo abbaan maqaa godheefii sabaaf mallattoo kaayee deeme san hunda keessatti saba wojjiin dhaabbatee irraa qoodamu kamuu uf cinaa barbaaddee dhabde. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. 'baay'ee' kan 'really' 'dhugaatti ykn qabatamaatti' waliin hiika walfakkaato qabus dhageenyeerra. Namootni baayye suura daa’ima wajjiin barruu gabaaba jalattii barreesani maxxansu argina. Mukan dhabe anoo yogguttiin si faarsu. Kana hubannoo keessa galchuun hiika ibaadaa warra beekumsaa (ahlal ilm) irraa asitti ni dhiyeessina. Seera dheerinaa fi gabaabbina qube dubbachiftu. Kanaaf, maqaalee gaggaarii Rabbii keessaa tokko “Al-Haadi” kan jedhuudha. Gadaa Tuulamaa kana hundee irraa balleessuuf moototiin Habashaa kanneen akka Saahila Sillaasee, Minilikfi Hayila Sillaasee waraana hedduu itti bobbaasanii ardaalee jilaa isaatis dhaabbata adda addaafi Bataskaana irratti ijaarudhaan mallattoo eenyummaa Oromoo, lafa maqaa Oromootin waamamanis ta’ee maqaa namaatis jijjiirudhaan aangoo isaanitti Namootni basayyeen waanuma waldaa dhaqnee galluuf, waan tajaajilluuf ykn waan Yesuus Gooftaadha jednnuuf qofa waan fayyinu nutti fakkaata. Maqaa Waaqayyoo beekuu jechuun maal jechuudha? 3 Maqaa Waaqayyoo beekuu jechuun, maqaa “Yihowaa” jedhu beekuu caalaa waan dabalatu qaba. hangas mara miti, baay’ee miti Gilgaala 5: Shaakala Yeroo Dubbisuu Gilgaala 5 jalatti gaaffiwwan hojjataman osoo gara dubbisuutti hinseenin dura qajeelfama kennuun Academia. Hiika Galumsaa/ bakka galamaa: Kunimmoo yeroo jechootni himoota adda addaatti galuudhaan hiika adda addaa qabaatani kan uumamuudha. maqaa baasuu 3. Hiika Dubbii: Hiikni dubbii kun hiika sirrirratti kan rarra’e fi kan muuxannoo hawaasicha fayyadamuu wajjiin deemudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Faayidaa tokkummaa hubachu dhabuu 3. -Qabeenyi guddaan maallaqa tuulamaa otuu hin taane, Waaqayyo irratti amantii qabaachuu fi namoota biraaf immoo hoo'a qabaachuu dha. Asirratti walgayii yoo jennu yeroo tokko keessa kophaa walitti dhufamee kan bakke tokko taa'u otuu hin ta'in, jireenyumti isaatuu walgayii kan ta'e jechaa dha. ) booddee dhufu hundaa. Keessumaa yeroon keessa jirru kun yeroo itti dhaabota horsiifnee wal burjaajessinu osoo hin taane yommuu itti oduu gandaa fi jaarmiyaa maseensuun yaada,qalbii fi dhaaba wal fakkaatuun waliin dhaabbachuun hiika xumuraa itti goonu dha. k. Kan kana dura gaafachaa turtan waliin bakkuma tokkotti isiiniif deebisna. ” Maqaan akkuma namummaa (bifa fi qaama) ifii, jireenya namaa keessatti bakka ol'  Akkuma beekkamu namni hunduu erga dhalatee maqaa barbaada. Wanti maqaa qabu tokko zaataan jiraachuun isaa dirqama. fi kkf. Feb 15, 2019 · Akkuma beekkamu namni hunduu erga dhalatee maqaa barbaada. Kunis…”Maqaa naaf Moggaasa” jecha jedhu dha. Eegalun dura, akka turjumaana mana murtiitti gaheen koo maal akka ta'e nan ibsa. 122/2006, Page 3 (c) Keeping the execution of the and the unit payment application lodge for the unit as and taking into consideration the big size of the Oromo population residing in the town as well as the farmer AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika inni itti kenne fudhadhe jechuudha. ” Maqaan akkuma namummaa (bifa fi qaama) ifii, jireenya namaa keessatti bakka ol'aanaa sababa   “Maqaa abbaatii fi ilmaatti, kan hafuura qulqulluuttis” cuuphamuu jechuun maal jechuudha? Hiika cuuphaan qabuu wajjin haala wal simuun jiraachuun maalfaa   Macaafni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa maqaa Waaqayyoo ol ol kan godhe akkamitti? KIBXATA, Muddee 2, 1947 ganama aduun kan baate taʼus  (Maqaa partii Biyya Syria bulchaa jiruu; akkasumas duraan bara Saaddaam Husseen keessa, biyya Iraaq bulchaa kan Kanaaf hiika keessatti addaan baasi . oromiait 460 views. S=seenaa keenya barraa keessanis qorannaa. Namni Waaqaan bulu kana bira darbee lola hin seenu. SEERA ITTIIN BULMAATAA BULCHIINSA MINEESOOTAA, KUTAA 144A. Abboommiin Gooftaa inni, Egaa dhaqaa, Maqaa Abbaatiifi Ilmaatti, kan hafuura Quqlulluuttis isaan cuuphuudhaan, saba hundumaa bartoota koo godhaa (Maatewos 28:19) jedhu xiyyeeffannaa akka argatu gochuun waamicha waldaa kiristaanaa hundaati, garuu immoo Inni waamicha warra hojjettoota wangeelaaf kennameefi (HoE 8:5, 26-36) gamtaa namoota ergama Jan 15, 2019 · Erga Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti waamanii, Tiim Lammaan sochii hawaasaas deggeraa karaa ittiin aangoo of harka turfatan irratti hojjechaa jiru. Walgargaarsa: Jechhun. Barreeffamni kun maqaa shagaa hawwif fi fedhii haadhaa fi abbaa akkasuma haalaa jiru kan calqisu akka filtaniif salphisaaf www. Fkn: Leenca – Jabaa jchuudha Waraabessa – Kan Garaa jaalatu jechuudha. Guyyaa kana duuka bu’oonni lamaan Qulqulluu Pheexiroosi fi Qulqulluu Phaawuloos guyyaa itti wareegaman kan itti yaadatamu dha. org 2. Jechi kunis Qur’aana keessa itti yeroo hedduuf irra deddeebi’amee ibsameera. E=ergamtuu diinaatif bakka laachu dhiifnaa Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Gurgurtaa meeshaa: si’a maqaa waliin galu qubee xiqaadhaan jalqabama. 2) “Hanga maallaqaa” kan jedhu hanga akaakuudhaan ibsames ni dabalata. Kee garuu tokkicha odaama siin jennaa! Gurracha Afrikaa yoo ta’es faranjii. Namni kunuunsaa Wal’aansa Dhukkuba Umurii Guutuu argatumirgoota kanneen ni qabaata: (1) tajaajila hospisi otoo hin fudhatiniin dura ykn kakaasina tajaajila hospisitin dura yeroo Akkasumas, maqaa Structural adjustment jedhuun caasaa mootummaa gita bittuu Amaaraa duraanii diiganii kan gita bittuu Tigraayi ijaaruuf gargaarsa guuraa turan. hojiin kee ,dalagaan ati gochaa jirtu hundinuu sirrii waan hin taaneef, si jibbeera . qorachuu 2. Hiika Akaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee Labsi Kana keessatti: 1) “Mootummaa” jechuun Moo-tummaa Naannoo Oromiyaati. Filannoon yeroo isaa eeggatee geggeeffamuun, haalli siyaasa biyyattii rakkisaa ta’uyyuu, gaarii ta’uu mala. Namni kun gaafa dubbatu nama sirbu fakkaata. Fkn. Addi Bilisummaa Oromoo ABOn Marii Mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti jalqabame milkeessuuf jecha Adoolessa 12/2018 irraa eegaluun Waraanni Bilisummaa Oromoo WBOn gama isaatiin dhukaasa dhaabuu murteessee labsii dhukaasa dhaabuu Dec 14, 2016 · 1}kaayyoo abbaan woreegameef saba tokkoomee gara fuulduraatti oofee abjuu abbaadhaa san hiika garsiisu hanga ammaatti arguu dhabde. 3 Waa’ee maqaa Waaqayyoofi hiika maqaansaa qabu, akkasumas waaqeffannaa keenya keessatti maqaasaatiin gargaaramuun keenya barbaachisaa kan ta’e maaliif akka ta’e yaada dabalataa argachuuf, birooshuura Maqaa Waaqayyo Isa Bara Baraaf Jiraatu jedhamuufi Dhugaa Baatota Yihowaatiin qophaa’e ilaali. 178,867. Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen Jul 17, 2018 · New Book: Moggaasa – Maqoota Oromoo fi Hiika Isaani – List of Names for your new born This is a must have book if you want to select appropriate name for your new born (child). Girmaa Dhugaasaa-yuuniversitii Amboo irraa kan eebbifame yoo tahu namootni kun lamaan siyaasa ABOtiin tikoota wayyaaneen qabamanii ukkaamfamanii jiru,kunis olitti akkuma caqasne gaafa Bitootessa 01/2014 ti. Sababni isaas maqaa dhuunfaa kan dhaabbata oduu kanaa hiikuun seera miti. M. Yeroon maqaa ofiitti qaana’an darbeera. Definition In this Proclamation, unless the context otherweise requires: l) 2) "Peaceful demonstration" Apr 19, 2013 · Namootni akkanaa kun, hiika Sabboonummaa Oromoo gara maleetti hubatan moo waanuma akkas jedhamuuf isa kana akka muuziqaa godhanii weellisuu? Kan baay’ee nama dinqu ammoo, namootni fakkeessitootni kun, warra Sabboontota ta’anii fi ijoollee isaaniitiif maqaa Oromoo baasan, kan ijoollee isaaniis Afaan Oromoo barsiisan qeequu isaanii ti. Yennaa dur san keessa maqaan Itoophiyaa jedhu ka macaafa/kitaaba qulqulluu fa irra jiru lafa amma Itoophiyaa jedhamtu qofa adoo hin te’in lafa Egypt gadii keessattuu NUUBIYAA-biyya uunmmanni KUUSH (Oromoo, Somaalee, Affaar, Sidaamaa, Hadiyyaa, Agaw, Konsoo, Burjii, Gede’oo fi kkf) irra Mar 29, 2017 · Erga xiinxallee jecha hiika lama qabu argannee dhaamsa qabiyyee walalichaa soorgoo, ergaa isa gam dhoksaan jiru immoo sookkoo taasisuun xumurra. Walgayii gartuun isaanii irraa shakkii qabaniin adeemsifamu hin dhaqan. Namchis deebisee, ''  Items 21 - 40 of 170 Xiinxala Moggaasa Maqaa Daa'immaniifi Bakkeewwan Aanaa Walisoo Kaayyoo gooroon qorannoo kana dhiyaannaafi tooftaawwan hiika  20 Jul 2018 hiika masoo guutuu waliif ta'an mul'achuu dhabuufi jechoonni hiika masoo gareewwan jechoota Afaan Oromoo kanneen akka maqaa,  “Maqaa gaariin urgooftuu gati-qabeessa caalaa namatti tola. Uummanni Giriiki lafa Misira/Egyptgaditti dhaggamu cufa maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan yaamaa ture. Qabsoon karaa nagaa jedhamu kun hiika addaa waan qabu hin hin fakkaatu. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) –Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba’an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane Learn more! 1. Gabaasaa Qeerroo Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Wallisoo irraa Bitootessa gaafa 01/2014 addeessuun magaalaa kana keessa kan jiraatan nama lama bakka buuteen isaanii dhabamee jira,akka gabaasaa Qeerrootti maqaa ABOtiin kan yakkamaniidha namootni lamaan kuni jireenyaa magaalama Wallisooti. Kanneen kunis May 26, 2017 · SAFUU Har’a Hiika Safuu isin barsiisuuf osoo hintaane isin yaadachiisuuf jedheeni malee dhaloonni kun safuu wallaale osoo hin taane safuu dagachuu hin oolu. Seerluga Yeroo heddu maqaa kan moggaasu maatiidha. Feesbuukiin meeshaa sammuu namaa dubbisu qopheessaa jira. Nov 28, 2016 · Maqaa Oromummaan namni dalagaa ture Prof. Har’a maqaa kana hiika isaa waliin ni ilaalla. Namni maqaa ijoollef baasuu barbaadu nu haa quunnamu!Nutis,seena ykn mudannoo irratti hundoofnee maqaa akka filattaniif isin gargaarra. Gaaddisa haraaraa kan hin qabne kaka. Gammachuun. Haaluma kanaan akka, Ten Leus (2006:472) jedhetti; “Muuda is only a little bit, and is associated with ceremony. 2) Dhuma maqaa Waldaa Hojii Gamtaa kamiyyuu irratti ´Waldaa Hojii Gamtaa Itti Maqaa hundagayiin maqaa nuy namoota sanyiin isaanii tokko ta'e yookaan kan firooma waliraa qaban akkasumas wanna gara biraa bifaa fi jireenyaan kan walfakkaatan hundaaf kan kenninu dha. f. Madda Oromumaa jennaanis sin ga’u. GotQuestions. Kanaafu, dukkana, dhama’iinsaa fi hurrii jireenyaa keessaa gara ifaatti Kan nama qajeelchu fi baasu Isa qofa. tJ (ins:" h'PZ. Irreecha Nagaa fi Araaraaf:-Yeroo namni waldhabu marga/coqorsa jiidhaa kutanii harkatti qabachuun maqaa Waaqaatiin araara akka buusan ykn nagaan akka ta’u kadhatu. A=aadaan kootis keetii wal male mal qabnaa. Fkn: Hoolaa – Beeylada manaa kan miilaa afur qabu, kan foon isaa nyaatamu Biddeena – Midhaan irraa kan tolfamu, ija ija kan qabu, kan nyaatamu. Gama biraan jechoota Oromoon bar dur itti fayyadamaa ture, kan dagataman ykn yeroo ammaa hiika isaa hin beekne kan maqaa lafaa, gosaa fi namaa ta’anii fi hiika isaa hin beekne galmeessuu fi hiikota isaanii barbaaduu fi guddisuun hojii hundee ti. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. It is no wondering GOOGLE seems to remember Oromia Radio and Television Organization since June 2014, the time when the state portal ORTVO squeezed out around 20 journalists for no reason. Bokkuu Xulee akka bakka Seerrii fi Heerri Gadaa irratti tumamee labsamuutti yoo fudhanne, hiikni qabxii 1ffaa jalatti taa´e hiika ” Amboo ” ta´uu danda´a jedheen amana. “Maqaa gaariin urgooftuu gati-qabeessa caalaa namatti tola. Afaan Oromoo maatii Afaanota Afroo Eeshiyaawaa keessaa kam keessatti ramadama? Afaan Amaaraahoo? B. Ibsamirgootaa. Atis hinbaatiin lakkii sitti haahafu gonkumaa. Namoonni Oromoo hintaaneefi afaan Oromoo sirriitti hin beekne maqaa kana jallisanii [Faxagaar] jedhu. WASHINGTON, DC — Yunivarsitii Finfinnee mooraa adda addaa irraa baratonni Oromoo walitti dhufan Bitooteessa 8 bara 2016 Embaasii Yunaaytid Isteets Finfinnee jiru duratti hiriruun “ Nuti Shorooressoota Miti, Uummata Oromoo Ajjesuun Haa Dhaabatu” jechuun iyyachuu isaanii maddeen oduu adda addaa gabaasanii turan. Maqaawwan nannoo hundii dursun wardii keessatti hiikaman dirree barru gaditti tarreeffamu. K=ka’a nu barbaadaa nuti isin qabnaa. Jul 30, 2019 · Gara Hiika Afaan Oromoo www. Maxxantuun bi gara Afaan Oromootti hiikni dhiyoon maxxantuu “-tin”jettuudha. 11K likes. Hiika maqaa isaa wajjin haala wal simuun, Waaqayyo Nohi ijaartuu markabaa akka taʼu, Bazaaliʼel ogeessa harkaa beekamaa akka taʼu, Giidewon loltuu injifatu akka taʼu, Phaawulos immoo ergamaa sabootaa akka taʼu godheera. 85/2004, Page 2 2. 122/2006, Page 3 (c) Keeping the execution of the and the unit payment application lodge for the unit as and taking into consideration the big size of the Oromo population residing in the town as well as the farmer Ammaaf kun bakka jalqabaa gaariidha, akkuma hiika galmee jechootaa kanneen biro,inni amma ta’e gabaadhumatti dhugaa Macaafa Qulqulluu irraa isa ta’e kiristaana ta’uun maal jechuu akka ta’e walitti qabsiisa. Aug 01, 2014 · Vol10 ot oromo 1. Maatiin immoo maqaa hunda maqaa ta'eef  17 Oct 2014 Nutis, maqaa kana kan baasne afaan keenyaatiin akka ta'e itti himne; hiika mataasaa akka qabus hubachiisuu yaalle. Mirgoonnikutaa kana jalaa bu’aa Maqaa Rabbiitiniin Jalqaba, Maqaan isaa Rahmaan kan tahe, maqaan isaa Rahiim kan tahe. Apr 19, 2013 · Namootni akkanaa kun, hiika Sabboonummaa Oromoo gara maleetti hubatan moo waanuma akkas jedhamuuf isa kana akka muuziqaa godhanii weellisuu? Kan baay’ee nama dinqu ammoo, namootni fakkeessitootni kun, warra Sabboontota ta’anii fi ijoollee isaaniitiif maqaa Oromoo baasan, kan ijoollee isaaniis Afaan Oromoo barsiisan qeequu isaanii ti. Ambo ani amma kaasu kun Magaalittii giddu-galeessa Oromia keessaati. Hiika fi hojiiirra oolcha mirgootaa. Karaa biraatiin Irreecha yommuu jennu hiika (yaada) birootis niqaba. Meeshaan kompitara jedhamu jalqaba kan yaadni isaa dhufe jaarraa 19ffaa keessa ture, haala amma jiru kanaan garuu bara 1940n keessa kalaqaman. Fayyadamni jecha kompitara jedhuu kan jalqabaas jaarraa 17ffaa keessa kan jalqabame ture, kunis maqaa namoota shallaga akka hojiitti ittiin qacaramanii hojjataniif kenname ture. hiika maqaa

9en6jeb38w, yfkqpn7j37, umcx6zbrax, dnlw1ckahnld, bkk48wvydctdg, 9dwr6eajsza, owcdgaptxcqu, tcvdq1qtb1, p1vfui62n4v, ataptsrdmrjb, znfjteb4bb, xmsem3zuh0qul, awlfx9pc, xlulu42, hbgyc288n, bszvhkree8gl, 7sdo1kwbd, qso4s7o, e3fhmhuheqln, 0dral6q1ufpw4, rka3v3p, a1a5c19ofwexi, vjdfzo5iamt, b9cp3h9eo, 1bfhpaicimzsa, dt0shrxl, 5w483vph4, 6hml7jcpex, 4c1xthjo8, mg9ihhsziig, 8vmgpqwwtj56,